Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnostiLiberecký tenisový klub z.s.
se sídlem Fibichova 1377/8, 460 01, Liberec
identifikační číslo: 44224087
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl L , vložka 267
pro prodej služby prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.badminton-ltk.cz

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které využívají rezervační systém společnosti Liberecký tenisový klub z.s. (dále jen "Badminton-LTK") dostupný na internetové adrese https://badminton-ltk.isportsystem.cz/.

2. Vedle VOP je klient povinen seznámit se a dodržovat platný Provozní řád Badminton-LTK.

3. Klient, který má zájem využívat služby Badminton-LTK, se nejprve musí přihlásit do rezervačního systému. Pro přihlášení je nutné uvést alespoň jméno a příjmení, telefon a e-mail. V rezervačním systému si klient zadává zároveň konkrétní rezervaci (pronájem kurtu). Rezervace kurtu je možná až po zakoupení kreditu a dobití kreditu. Zadaná rezervace musí být uhrazena v souladu s platným Provozním řádem Badminton-LTK.

4. Platba kreditem může být uskutečněna až po jeho nabití (zakoupení). Kredit lze zakoupit rovnou při rezervaci, nebo si zvolit předplatné na více hracích hodin. Platba za něj může být provedena prostřednictvím platební brány nebo převodem přes účet. Používání kreditu se řídí platným Provozním řádem Badminton-LTK.

5. Po zadání rezervace do systému může klient upravovat svou rezervaci pouze v souladu s Provozním řádem, který mimo jiné stanovuje lhůty pro bezplatné zrušení nebo výši storno poplatků v případě nedostavení se nebo zrušení/změny po termínu. Změny v rezervaci provádí klient sám prostřednictvím svého uživatelského účtu v rezervačním systému Badminton-LTK. Pokud klient řádně zruší předem zaplacenou rezervaci, bude její cena vrácena ve formě kreditu na jeho uživatelský účet. Storno poplatky mohou být vymáhány právní cestou v souladu s ustanovením §1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Ve výjimečném případě zrušení rezervace z důvodu na straně provozovatele bude klientovi vrácena celá uhrazená částka bez zbytečného odkladu ve formě kreditu na jeho uživatelský účet.

7. Přihlášením do rezervačního systému klient souhlasí se shromažďováním jím poskytnutých osobních údajů provozovatelem. Provozovatel osobní údaje klienta použije pouze pro účely provozu Badminton-LTK. Provozovatel veškeré osobní údaje klienta smaže, pokud již pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány, nejsou potřebné.

8. Klient se zavazuje po dobu své přítomnosti na sportovišti Badminton-LTK dodržovat Provozní řád dostupný na internetové adrese www.badminton-ltk.cz. Klient je povinen respektovat pokyny provozovatele. Klient odpovídá za dodržování tohoto bodu 7. těchto obchodních podmínek všemi osobami, kterým z titulu své rezervace umožní využívat sportoviště Badminton-LTK. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.792020.

9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Fibichova 1377/8, 460 01, Liberec, adresa elektronické pošty info@badminton-ltk.cz, telefon +420 607 124 894.

V Liberci dne 4.9.2020